گالری محصولات تیغ های فرم ARDEN

تیغ های فرم V شکل ARDEN

تیغ V (60 درجه)

کد محصول:202811
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:12.7mm/شفت:8mm
زاويه:60درجه/کارگير:15.9mm

تیغ V (60 درجه)

کد محصول:202231
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:20.78mm/شفت:12mm
زاويه:60درجه/کارگير:24mm

تیغ V (90 درجه)

کد محصول:200280
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:40mm/شفت:12mm
زاويه:90درجه/کارگير:25.4mm

تیغ V (90 درجه)

کد محصول:200822
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:12.7mm/شفت:8mm
زاويه:90درجه/کارگير:12.7mm

تیغ V (90 درجه)

کد محصول:200241
کشور سازنده:تایوان
قطر تیغ:19.05mm/شفت:12mm
زاویه:90 درجه/کارگیر:15.88mm

تیغ V (90 درجه)

کد محصول:200297
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:68mm/شفت:12mm
زاويه:90درجه/کارگير:40.25mm

تیغ V (120 درجه)

کد محصول:202241
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:40mm/شفت:12mm
زاويه:120درجه/کارگير:14.55mm

تیغ V (120 درجه)

کد محصول:202251
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:60mm/شفت:12mm
زاويه:120درجه/کارگير:25.4mm

تیغ V (140 درجه)

کد محصول:202261
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:40mm/شفت:12mm
زاويه:140درجه/کارگير:12.7mm

تیغ V (140 درجه)

کد محصول:202271
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:60mm/شفت:12mm
زاويه:140درجه/کارگير:12.7mm

تیغ V (150 درجه)

کد محصول:201296
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:40mm/شفت:12mm
زاويه:150درجه/کارگير:12.7mm

تیغ V (150 درجه)

کد محصول:202291
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:60mm/شفت:12mm
زاويه:150درجه/کارگير:12.7mm

تیغ های فرم انگشتی  ARDEN

تیغ انگشتی (3mm)

کد محصول:204802
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:3mm/کارگير:8mm
شعاع:1.5mm/شفت:8mm

تیغ انگشتی (4mm)

کد محصول:203801
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:4mm/کارگير:4mm
شعاع:2mm/شفت:8mm

تیغ انگشتی (6mm)

کد محصول:203802
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:6mm/کارگير:6mm
شعاع:3mm/شفت:8mm

تیغ انگشتی (8mm)

کد محصول:203204
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:8mm/کارگير:8mm
شعاع:4mm/شفت:12mm

تیغ انگشتی (10mm)

کد محصول:203812
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:10mm/کارگير:9.5mm
شعاع:5mm/شفت:8mm

تیغ انگشتی (12mm)

کد محصول:203214
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:12mm/کارگير:9.5mm
شعاع:6mm/شفت:12mm

تیغ انگشتی (19mm)

کد محصول:203224
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:19mm/کارگير:11mm
شعاع:9.5mm/شفت:12mm

تیغ انگشتی (25.4mm)

کد محصول:203241
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:25.4mm/کارگير:19mm
شعاع:12.7mm/شفت:12mm

تیغ انگشتی (38.1mm)

کد محصول:203261
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:38.1mm/کارگير:22.22mm
شعاع:19.05mm/شفت:12mm

تیغ انگشتی (50.8mm)

کد محصول:203281
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:50.8mm/کارگير:31.8mm
شعاع:25.4mm/شفت:12mm

تیغ های پروفیل ARDEN

تیغ پروفیل(12.7mm)

کد محصول:225241
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:12.7mm/کارگير:9.5mm
شعاع:6.35mm/شفت:12mm

تیغ پروفیل(19.1mm)

کد محصول:225251
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:19.1mm/کارگير:15.9mm
شعاع:9.5mm/شفت:12mm

تیغ پروفیل(25mm)

کد محصول:225260
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:25mm/کارگير:12.7mm
شعاع:12.5mm/شفت:12mm

تیغ پروفیل(25.4mm)

کد محصول:225261
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:25.4mm/کارگير:19.1mm
شعاع:12.7mm/شفت:12mm

تیغ پروفیل(27.4mm)

کد محصول:209225
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:27.4mm/کارگير:19.05mm
شعاع:12.7mm/شفت:12mm

تیغ پروفیل(50mm)

کد محصول:3-160909
کشور سازنده:تايوان
قطر تيغ:50mm/کارگير:25.5mm
شعاع:25mm/شفت:12mm

محصولات مرتبط

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
فهرست