گالری محصولات تیغ های فرم DORATO

تیغ V (90 درجه)

کد محصول:201.19.902
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:19.05mm/کارگیر:17.50mm/
شفت:12mm

تیغ V (90 درجه)

کد محصول:201.38.902
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:38.1mm/کارگیر:25mm/
شفت:12mm

تیغ V (120 درجه)

کد محصول:201.40.122
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:40mm/کارگیر:20mm/
شفت:12mm

تیغ پروفیل

کد محصول:202.12.062
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:12.70mm/کارگیر:9.50mm/
شفت:12mm/شعاع(R):6.35mm

تیغ پروفیل

کد محصول:202.19.092
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:19.05mm/کارگیر:14mm/
شفت:12mm/شعاع(R):9.52mm

تیغ پروفیل

کد محصول:202.25.122
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:25.4mm/کارگیر:16.5mm/
شفت:12mm/شعاع(R):12.7mm

کف تراش (20mm)

کد محصول:203.20.132
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:20mm/کارگیر:13mm/
شفت:12mm

کف تراش (25mm)

کد محصول:203.25.132
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:25mm/کارگیر:13mm/
شفت:12mm

کف تراش (38mm)

کد محصول:203.38.152
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:38mm/کارگیر:15mm/
شفت:12mm

کف تراش (50mm)

کد محصول:203.50.152
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:50mm/کارگیر:15mm/
شفت:12mm

تیغ انگشتی

کد محصول:204.10.752
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:10mm/کارگیر:7.5mm/
شفت:12mm/شعاع(R):5mm

تیغ انگشتی

کد محصول:204.12.092
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:12mm/کارگیر:9mm/
شفت:12mm/شعاع(R):6mm

تیغ انگشتی

کد محصول:204.16.112
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:16mm/کارگیر:11mm/
شفت:12mm/شعاع(R):8mm

تیغ انگشتی

کد محصول:204.19.122
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:19mm/کارگیر:12.5mm/
شفت:12mm/شعاع(R):9.5mm

تیغ انگشتی

کد محصول:204.25.152
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:25.4mm/کارگیر:15mm/
شفت:12mm/شعاع(R):12.7mm

تیغ انگشتی

کد محصول:204.38.222
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:38.10mm/کارگیر:22.50mm/
شفت:12mm/شعاع(R):19.05mm

تیغ ناودانی

کد محصول:205.34.122
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:34.9mm/کارگیر:16.2mm/
شفت:12mm/شعاع(R):12.7mm

تیغ پروفیل بشقابی

کد محصول:206.25.152
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:25.40mm/کارگیر:15.90mm/
شفت:12mm/شعاع(R):6.35mm

تیغ پروفیل بشقابی

کد محصول:206.31.152
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:31.70mm/کارگیر:15.90mm/
شفت:12mm/شعاع(R):6.35mm

تیغ پروفیل ابرویی

کد محصول:207.38.142
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:38.10mm/کارگیر:15.90mm/
شفت:12mm/شعاع(R):14.30mm

تیغ پروفیل نفوذی

کد محصول:208.28.172
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:28.60mm/کارگیر:17.50mm/
شفت:12mm/شعاع(R):4.80mm

تیغ V (140 درجه)

کد محصول:201.60.142
کشور سازنده:ترکیه
قطر تیغ:60mm/کارگیر:12.7mm/
شفت:12mm

محصولات مرتبط

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.
فهرست